shakespeare and the bible
  • shakespeare and the bible

shakespeare and the bible

📘عنوان: Shakespeare and the Bible 🖋نویسنده: Steven Marx 📈امتیاز: Goodreads:4/5 Amazon:4 /5 📜شرح کتاب: ♦️ ویلیام شکسپیر William Shakespeare شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی بود که بسیاری وی را بزرگ‌ترین نویسنده در زبان انگلیسی دانسته‌اند. سخن سرای آونBard of Avon لقبی است که به خاطر محل تولدش در آون واقع در شهری در انگلیس به وی داده‌اند. 🔹 علارغم حضور نشانه های متعدد از انجیل در اثار شکسپیر و بررسی های صورت گرفته بسیار در این زمینه، کتاب کنونی برای نخستین بار الگوها و اهمیت آن دسته از ارجاعات را در ارتباط با نمایشنامه های بزرگ این نویسنده مورد مداقه قرار می دهد. این کتاب نشان می دهد که انجیل چه منبع گسترده و مهمی برای استفاده از اسطوره ها، تاریخ، اثار کمدی و تراژدی و... توسط شکسپیربه شمار می رود. این کتاب همچنین به بررسی روش هایی می پردازد که می توان با کمک انها نقدهای با ارزش و برجسته ای مطابق با تفاسیر و روایت های کتاب مقدس که توسط هنرمندان، نویسندگان و سیاست مداران گوناگون نوشته شده است را به اثار ارزشمند این نویسنده بزرگ نسبت داد.

موجود

300,000 ریال210,000 ریال

محصولات مرتبط

پرفروش ترین ها